1.Mendidik dan menyediakan latihan ke arah menjadikan komuniti peka    terhadap kegunaan kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi      semasa.

2.Membantu komuniti di dalam penggunaan teknologi maklumat dan      komunikasi secara optima lagi berkesan bagi faedah kehidupan seharian    mereka.

3.Membantu mengimbangi pembangunan insan dan infrastruktur dari      sudut kepentingan dan penggunaan  teknologi maklumat dan komunikasi  antara bandar dan luar bandar serta dapat  membantu  ke  arah      merealisasikan hasrat kerajaan untuk mewujudkan sebuah Masyarakat    Bijak-IT.

4.Memberi penekanan kepada para pelajar dan golongan remaja supaya    sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian.

5.Menjadikan premis perniagaan sebagai satu pusat yang menitikberatkan ilmu ICT.

6.Membantu komuniti supaya berminat untuk mendekatkan diri di dalam  dunia digital dan arus globalisasi.

7.Membantu kerajaan dalam merealisasikan pelaksanaan Modal Insan. 

8.Menjadikan syarikat sebagai’ONE-STOP-PRINTING’untuk apa-apa saja    bahan-bahan bercetak